FacebookTwitter

Algemene voorwaarden De Sprenk

Opleidingen/ Workshops/ Arrangementen

De Sprenk en Natuur en Gezondheid

 

1.      Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.

2.      Na aanmelding wordt een bevestiging van de inschrijving opgestuurd. Enkele weken voor aanvang van de opleiding volgt een definitieve uitnodiging.

3.      De Sprenk en Natuur en Gezondheid zijn gerechtigd de opleiding te verschuiven naar een latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname, beschikbaarheid van de docent(en) en lesruimte. Hiervan wordt men zo spoedig mogelijk voor aanvang van de cursus op de hoogte gesteld. Mocht dit zich voordoen dan heeft men het recht om zonder kosten, mits binnen 5 werkdagen na in kennis te zijn gesteld, te annuleren.

4.      Indien men een inschrijving wil annuleren geldt de volgende regeling:

  •          bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding worden geen lesgelden in rekening gebracht;
  •          bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de opleiding wordt 50% van de lesgelden in rekening gebracht;
  •          bij annulering binnen 7 dagen zijn wij genoodzaakt de volledige lesgelden in rekening te brengen;

  •      bij meerjarige opleidingen schrijf je in voor de hele opleiding, indien men wil stoppen of onderbreken, moet dit voor de laatste lesdag van het voorafgaand jaar per mail gemeld worden. anders is men ingeschreven voor het volgende jaar.
  •  
  •      voor aanvang van de opleiding dient het lesgeld betaald te zijn, indien dit niet gebeurt is blijft te verplichting tot betaling.
  •          een plaatsvervanger mag te allen tijde gestuurd worden, mits tot 24 uur voor aanvang van een opleiding hiervan melding is gemaakt;
  •          indien men na aanvang van een opleiding de deelname geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op enige terugbetaling van de lesgelden.
  •          bij collectieve inschrijving (arrangement, groepsactiviteit) geldt het aantal personen bij opgave. Wijzigingen hiervan kunnen tot 14 dagen voor aanvang doorgeven worden.
  •          annulering of wijziging dient altijd schriftelijk per brief, fax of e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of de fax- of e-maildatum.

 5.      De Sprenk en Natuur en Gezondheid behoudt zich het recht voor om in het cursusprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

6.       Alle gefactureerde bedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Alle kosten ontstaan door tekortkomingen in de voldoening van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7.      Men is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Sprenk en Natuur en Gezondheid cursusmateriaal op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.